Fundacja Pochówek i Pamięć

2021 rok- wprowadzenie do Zawierzenia przed obrazem Matki Boskiej w Podbrzeziu z ujęciem Księży represjonowanych

MOMENT-ODSLONIECIA-TABLICZEK-2

31 lipiec, 2021rok- wprowadzenie do Zawierzenia przed obrazem
Matki Boskiej w Podbrzeziu z ujęciem Księży represjonowanych.


WSZYSTKICH , KTÓRYM DROGA JEST PAMIĘĆ I LOSY
PRZODKÓW NASZYCH, NASZYCH OJCZYZN –
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY.
Ocalmy od zapomnienia drogę życia represjonowanych Księży, Rodzin
jak i pojedynczych osób naszej Parafii.
Dajmy świadectwo wiary i miłości Boga, który pozwolił dożyć takiej chwili –
upamiętnienia represjonowanych Duszpasterzy wraz z licznym
gronem Rodzin zesłańców, łagierników , więźniów politycznych, nie
bacząc na Ich wyznanie i narodowość.
WSZYSCY Z TEJ ZIEMI PODBRZESKIEJ JESTEŚMY DZIEĆMI
TWOIMI, O MATKO. Dzisiaj pragniemy Ci Matko podziękować za Ich
zrodzoną odwagę i męstwo w wyznawaniu swej wiary w czasach dla
tej wiary niełatwych.
Pragniemy podziękować, że otaczałaś swą Matczyną opieką w
trudnym Ich losie jako represjonowanych, że zakazy, szykany,
zniewolenie nie doprowadziło do porzucenia i zapomnienia Boga.
MATKO NASZA PODBRZESKA –
Matko Zbawiciela, w swej wszechmocnej Matczynej Miłości
zechciej usłyszeć nasze głosy i przedstaw swemu Synowi,
Miłosiernemu Jezusowi Chrystusowi nazwiska i imiona
wymienione w tymże Zawierzeniu
Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boska Nasza Podbrzeska w
Cudownym Obrazie, PRZED KTÓRYM TERAZ KLĘCZYMY, w swojej
historii przetrwania jakże przypominasz życie i losy naszych
represjonowanych parafian, mieszkańców Parafii Podbrzezie, którzy przeżyli
gehennę stalinowskich wywózek i represji, którzy zostali siłą zmuszeni do
rozdzielenia fizycznego i psychicznego Rodzin, opuszczenia swych miejsc
zamieszkania, rodzinnych domów, Ojcowizny.
Ogarniamy modlitwą znane nam już nazwiska i imiona, prosimy Cię
jeszcze – doprowadź do poznania kolejnych nazwisk aby móc Ci w
pełni Zawierzyć zjednoczonych w jedną Rodzinę represjonowanych z
Ziemi Podbrzeskiej.
To tutaj, przed Twym Cudownym obliczem w naszym Kościele w
Podbrzeziu, składali swe ręce do modlitwy i wypraszali łaskę
zbawiennego pokoju, abyś umacniała nadzieję w trudnych czasach
zmagań o autentyczną wolność ducha, o wierność Kościołowi,
Krzyżowi i Ewangelii.
To tutaj na przełomie dziesiątek lat przewodnikami duchowymi byli
KSIĘŻA pełniący swą posługę kapłańską:

ks. wikariusz Józef Woźny
ks. proboszcz Stanisław Kuderewski
ks. wikariusz Bronisław Siepak
ks. wikariusz Antoni Kujawa
ks. proboszcz Antoni Borysowicz
ks. proboszcz Nikodemas Jaura
ks. proboszcz Kazimieras Vaićionis
jak i zrodzony z naszej Ziemi Podbrzeskiej – Alumn

ksiądz Jan Bohdanowicz

Visi, kuriems brangi atmintis ir mūsų pirmtakų bei Tėvynių lemtis –
kviečiame bendrai maldai
Apsaugokime nuo užmaršties, represijas patyrusių Kunigų, šeimų, atskirų mūsų parapijos
žmonių gyvenimus. Parodykime tikėjimo liudijimą ir Dievo meilę, kuris leido mums sulaukti tokios
akimirkos – represijas patyrusių dvasininkų kartu su gausiu būriu Sibirietiškų šeimų, uždarytų lagruose,
politinių kalinių, nepriklausomai nuo jų tikėjimo ir tautybės, minėjimo.

Visi, Paberžės žemėje, esam Tavo vaikais, o Motina. Šiandien trokštame Tau Motina dėkoti
už jų drąsą ir vyriškumą, išpažįstant tikėjimą tokiu sudėtingu laikotarpiu. Norime dėkoti, kad apsupai
savo Motiniška globa sudėtingiausiu momentu, represijų metu, kad draudimai, pasityčiojimai, nelaisvė ne
paskatino pamiršti ir palikti Dievo.
MŪSŲ PABERŽĖS MOTINA – Išganytojo motina, savo visagalėje motiniškoje meilėje išgirsk
mūsų balsus ir pateik savo Sūnui, Gailestingajam Jėzui Kristui, čia pavestus žmones.
Švenčiausioji Mergele Marija, Mūsų Paberžės Motina, šiame stebuklingame paveiksle, priešais
kurį klupime, kaip savo išlikimo istorija primeni gyvenimą ir likimą tų kurie patyrė stalininius trėmimus ir
represijas, kurie prievarta buvo atskirti nuo šeimų, paliko savo gyvenamąsias vietas, tėviškės namus.
Meldžiamės už tuos, kurių vardai ir pavardės mums žinomos bei prašome pagalbos išaiškinant
visus, kuriuos palietė represijos, kad galėtume patikėti Tavo globai į vieną Paberžės žemės šeimą
susivienijusius žmones.

Čia, prieš Tavo stebuklingąjį veidą mūsų Paberžės Bažnyčioje, jie sudėję rankas maldai
maldavo taikos malonės, kad sustiprintum viltį sunkiais kovos už autentišką dvasios laisvę, ištikimybę
Bažnyčiai, Kryžiui ir Evangelijai, laikais.
Dešimtmečių sandūroje dvasiniais vadovais buvo KUNIGAI, atlikdami savo kunigišką tarnystę:

vikaro pareigose: kun. Juzef Voźny; kun. Stanislav Kuderevski; kun. Bronislav Siepak; kun. Antoni
Kujava; klebono pereigose: kun. Antoni Borysovič; kun. Nikodemas Jaura; kun. Kazimieras Vaičionis
bei kilęs iš paberžės žemės kun. Jan Bohdanovič.

  TABELA KSIĘŻY REPRESJONOWANYCH W ZESTAWIENIU 

  DAT I LAT POSŁUGI KAPŁAŃSKIEJ W  PARAFII PODBRZEZIE

NAZWISKO KSIĘDZAROK URODZENIAROK ŚMIERCI   I  WIEKROK ŚWIĘCENIAPOSŁUGA KAPŁAŃSKA PODBRZEZIE
ks. Józef Woźny 10.03.189813.05.1965 -lat 6706.06.19251925-wikariusz
ks. Stanisław Kuderewski 26.04.188818.05.1960 -lat 7219111929-37-proboszcz
ks. BronisławSiepak 25.05.190904.10.1981-lat 7230.09.19341934-37-wikariusz
ks. Antoni Kujawa 10.03.190802.05.1968 lat 6020.06.19371939- wikariusz
ks. Antoni Borysowicz 02.11.188306.05.1966 -lat 8308.01.19171939-44- proboszcz
ks. Nikodemas Jaura 03.10 1935                    –  ?18.04.19621973-77-proboszcz
ks. Kazimieras Vaićionis 19.08.192109.11.2002 -lat 8128.10.19451978-80-proboszcz
ks. Jan Bohdanowicz 16.05.190622.04.1997 -lat 9121.12.1946Alumn

OPRACOWANIE WŁASNE- JANINA STAROWIEYSKA

Fundacja Pochówek i Pamięć 2021 rok- wprowadzenie do Zawierzenia przed obrazem Matki Boskiej w Podbrzeziu z ujęciem Księży represjonowanych