Fundacja Pochówek i Pamięć

Statut

Cel działania Fundacji Pochówek i Pamięć

1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

3. Zachowanie i utrwalanie świadectwa dziejów wspólnej historii, wiary i kultury na dawnych ziemiach rzeczypospolitej obojga narodów.

4. Utrwalanie wspólnego dziedzictwa narodowego, ochrona dóbr kultury i historii lokalnej w pamięci społeczności danych parafii, gmin, regionów.

5. Przybliżanie danym społecznościom ich historii lokalnej, ocalenie jej od zapomnienia i wskazanie wpływu minionych dziejów na kształt życia współczesnego.

6. Poszukiwanie, lokalizowanie, odtwarzanie i upamiętnienie losów osób represjonowanych różnych narodowości na skutek zmian społeczno – historyczno – politycznych lat minionych.

7. Upamiętnianie osób represjonowanych – więźniów politycznych, zesłańców, łagierników – poprzez wykonywanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

8. Gromadzenie dokumentacji, spisywanie wspomnień i relacji świadków oraz potomków z możliwością druku.

9. Podejmowanie działań w celu zachowania miejsc pochówku jako wspólne świadectwo i dziedzictwo.

10. Renowacja, odbudowa grobów i pomników nagrobnych w kontekście – „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

11. Pomoc dotycząca ochrony zabytków kultury świeckiej i sakralnej jako znaków i świadków historii, wiary, kultury dawnych Polskich kresów.

12. Inwentaryzacja dendrologiczna i szacunek wieku drzewa jako wspólnego elementu części historii lokalnej.

13. Angażowanie potomków, władz lokalnych, liderów wspólnot lokalnych i społeczności szkolnej w przejmowaniu odpowiedzialności za dziedzictwo historii lokalnej, utrwalanie i przekazanie swej wiedzy przyszłym pokoleniom.

14. Organizacja uroczystości upamiętniających, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających dziedzictwo, kulturę, tradycję i wiarę.

15. Wyszukiwanie przodków i połączeń rodzinnych.